Årsberetning for 2021

[Opmærksomheden henledes på, at Hestebedgaard indtil udgangen af 2021 blev drevet af ‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’. Årsberetningen hører således formelt til den nævnte forening. Imidlertid har bestyrelsen for ‘Den Selvejende Institution Hestebedgård’ og generalforsamlingen for foreningen ‘Hestebedgårds Venner, Orø’ på sin generalforsamling 23. januar 2022 besluttet at fremlægge årsberetningen på sidstnævnte forenings generalforsamling!]

Generelt om året 2021

Årets aktiviteter har i nogen grad været præget af coronaepidemiens restriktioner. Dog har der været væsentlig bedre vilkår end i 2020.
Antallet af støttemedlemmer var ved årets udgang 44 (i 2020 havde vi 84 medlemmer).
Besøgstallet i mindestuerne var 286 (2020: 240; 2019: 450). Her mener vi, at der er et vist potentiale for at øge besøgstallet fremover, hvilket skal ses i sammenhæng med et ønske om en betydelig udvidelse af åbningstiderne. Det vurderes, at gratis-færge-ordningen stadig har betydning for besøgstallet, dog har ordningen i 2021 været nedskåret i forhold til 2020).
Vi oplyste i 2021, at projektet med den krævede brandvæg var afsluttet, og at vi dermed kunne afholde arrangementer i Stakladen. Vi har således afholdt en række arrangementer (se nedenfor), men i forbindelse med en ansøgning om alkoholbevilling i efteråret blev vi opmærksomme på, at kommunen på trods af vores indsendte færdigmelding ikke havde meddelt os ibrugtagningstilladelse. Kommunen har oplyst, at de har glemt byggesagen … grundet travlhed i afdelingen ligger sagen stadig ufærdig, og kommunen svarer os ikke på henvendelser/rykkere! Vi kan derfor konstatere, at vi har afholdt samtlige arrangementer i 2021 ’ulovligt’ (omstændighederne taget i betragtning vurderer vi, at det nok ’skal gå’!).

Et helt særligt forhold opstod i årets sidste kvartal, idet vi erfarede, at ejendommen Hestebedgård ejes af foreningen ’Hestebedgårds Venner’ og ikke af den siden 2011 aktive forening ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’. Som konsekvens af denne erkendelse besluttede bestyrelsen at foreslå, at førstnævnte forening genaktiveres som dén forening, der fremover varetager gårdens drift og administration. Således har bestyrelsen fundet det naturligt at overlade et mindre antal sager til den nye forening/generalforsamling/bestyrelse!

Aktiviteter i 2021

Museumsåbent i mindestuerne: vi har holdt åbent onsdag og lørdag kl. 14:00-16:00 i perioden 3. juli til 30. oktober. Det er bestyrelsens anbefaling fremover at have betydeligt flere åbningsdage (: samtidigt med det lille museum), men primært i skolesommerferien og efterårsferien.

’Gamle dage på Hestebedgård’: arrangement 20.-21. august. Her afholdt vi et omfattende arrangement bestående af aktiviteter (f.eks. ponyridning, det muntre køkken, børnelege, hyrdehundeopvisning, eventyrfortælling, dukketeater, foredrag …), festivitas/forplejning (sandwich, drikkevarer, is, festmiddag m. helstegt pattegris og støttekoncert med ’Frejas Kat’, davre lørdag morgen …), rundvisning i mindestuerne og opstillede boder (f.eks. trædrejer, håndstrik, perleslibning, ’bedstemors loppemarked’, gammeldags slik, salg fra Skovhaven, spillemandsmusik … og endelig: hyggeligt samvær for de ca. 250 fremmødte gæster.

Høstfest: 18. september. Vi gennemførte den traditionelle høstfest med flæskesteg og æblekage. Vores lokale ’kogekoner’ præsterede en fremragende menu for ca 60 gæster.

’Da tonefilmen kom til Danmark: foredrag 29. september ved Ole Beuchert Olesen. En spændende fortælling med meget fint foto- og videomateriale. Godt besøgt og afsluttet med en Gøg og Gokke stumfilm.

’Havhingsten’: foredrag 20. oktober ved Carsten Hvid. Carsten var leder af vikingeskibet Havhingstens  ekspedition’ fra Roskilde over Norge til Irland i 2007. Vi hørte om dagliglivet på skibet og de sejlmæssige udfordringer. Foredraget var godt udstyret med fantastiske diasbilleder. Velbesøgt.

Æblepressedag: arrangement 21. oktober. Den traditionsrige dag, hvor øboere mødes til produktion af æblesaft. Velbesøgt.

’De andre’: forfatterforedrag 29. oktober ved Mikael Josephsen. Mikael fortalte levende om sin roman. Velbesøgt.

Julemarked: arrangement 27. november. Julestue med glögg og æbleskiver i mindestuerne, boder i Stakladen og haven. Velbesøgt.

Økonomi

2021 har økonomisk set ikke været godt. Først skal nævnes, at det reducerede medlemstal i sagens natur har givet færre kontingentindtægter. For det andet er besøgsindtægterne ramt af færre gæster til mindestuerne. For det tredje har vi ikke haft særligt store indtægter på arrangementer. Der ligger et potentiale i at generere flere indtægter på vores aktiviteter. Det kan nævnes, at vi på årets mest omfattende arrangement, Gamle Dage på Hestebedgård, lagde større vægt på ’volumen’ end økonomisk overskud. Endvidere lå arrangementet uden for skoleferien, hvilket medførte et noget begrænset besøgstal.

Vedligehold og nyetableringer

Arbejdsdage: Vi har afholdt flere hele arbejdsdage med vedligehold af hus og have (herunder assisterende ’Trækirurgen’, som har sponseret beskæring af træerne ud til Kattekærstrædet og Nørrestængevej). Endvidere har en mindre gruppe frivillige fra torsdag d. 2. september fast lagt et par ugentlige timer på gården fra 10:00-ca 13:00. Det drejer sig om to (delvist sammenfaldende) grupper: Skovhavegruppen og ’øvrige frivillige’. Vi har lagt arbejdet torsdage samtidigt med Skovhaveholdet. Vi afslutter i fællesskab arbejdet med fælles, ’let’ frokost betalt af gården.

Andet

Bestyrelsen ønsker at takke alle de frivillige for et godt arbejde med at passe hus og have gennem sæsonen.

Der skal rettes en særlig tak til Kis Krogsbøll og Solveig Dyhl for deres store indsats med at gøre rent på Hestebedgård og passe stueplanterne. Endvidere en stor tak til dé frivillige, som passer hus, have og Skovhaven. Ubeskedent kan bestyrelsen takke sig selv for en række udførte praktiske og administrative opgaver!

Carsten Roug, som har været bestyrelsesformand fra 2008 til 2020, blev hædret som æresmedlem.

På bestyrelsens vegne, formand Henning Deurell