Xtraord. Generalforsamling 2022

[Til dagsordenen hører flere bilag, som ikke er lagt på hjemmesiden. Ved indmeldelse i foreningen Hestebedgaard, vil bilag blive tilsendt!]

Hermed indkaldes til
Møde: Ekstraordinær generalforsamling

Tid: 26. april kl. 19:00
Sted: Elnebjergcentret
Deltagere indkaldt: 44 medlemmer

Mødeleder: Ole Nielsen (forslag)
Referent: Pia Harder (forslag)
Stemmetællere:

1. Godkendelse af referat
a) Generalforsamling d. 23. januar 2022
Referat:

2. Godkendelse af dagsorden
Referat:

3. Information
a) Igangværende sager
– Foreningstransaktion (fra ’Den selvejende Institution’ til ’alm. forening Hestebedgaard’). Civilstyrelsen har meddelt afgørelse (: ’Den selvejende Institution Hestebedgård’ er ikke en fond!), se bilag
– Trediemands uretmæssige fældning af træer på Hestebedgaards matrikel
– Oprettelse af bankkonto (Danske Bank – tidkrævende proces) igangværende
– Sagsbehandling i Holbæk Kommune: godkendelse efter folkeoplysningsloven
Referat:

c) Økonomi
– Budget 2022 – korrigeret (se vedhæftet)
El forhøjet fra 18.000,- til 23.000 / EDB-udgifter reduceret fra 3.000,- til 2.000,- / Konsekvens: overskud reduceret fra 4.700,- til 700,-.
Referat:

4. Foreningens vedtægter
Endelig vedtagelse af foreningens vedtægter. I forhold til vedtægterne som fremlagt på generalforsamlingen er der ved denne dagsordens udsendelse kun fremkommet ét bemærkning (: en sentens var ’klippet-klistret’ ind to gange! – vi har slettet den ene forekomst). Der kan evt. fremkomme ønske om vedtægtsændringer fra Holbæk Kommunes side i henseende til folkeoplysningslov-formalia. I givet fald fremlægges dette på mødet.
Referat:

5. Udviklingsplan (vedlagt dagsordenen)
Den af generalforsamlingen nedsatte udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til en udviklingsplan for Hestebedgaard. Bemærk, at det mest markante forslag er at søge midler til genopførelse af gårdens fjerde længe langs Kattekærstrædet (Hestebedgaard har i det 18. århundrede været firlænget!)
Referat:

6. Medlemsfordele
Generalforsamlingen forholder sig til evt. fordele for medlemmerne.
Til inspiration: ’økonomiske fordele’, ’medlemsarrangementer m/spisning, musik …’
Referat:

7. Frivillig-opgaver
Bestyrelsen lægger op til medlemsengagement i størst muligt omfang. Der er brug for ’hænder’ til en række opgaver.
Referat:

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Referat:

9. Eventuelt
Referat: