Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

12. februar 2023 kl. 14:00 i Elnebjergcentret

Dagsorden

 1. valg af dirigent

 2. valg af referent og stemmetæller(e)

 3. godkendelse af dagsorden

 4. godkendelse af referat(er)
  4.1 Referat af generalforsamling 2022

 5. bestyrelsens beretning

 6. forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 7. budget til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingentsatser for 2024

 8. indkomne forslag
  8.1 Vedtægtsændringer, se nedenfor
  8.2 Uberettiget fældning og beskæring af Hestebedgaards bøgetræer
  8.3 Frivilligopgaver. Medlemmer opfordres til at lægge frivilligtimer i museumsvagter, pasning af bygninger og have samt diverse administrative og praktiske opgaver

 9. valg af bestyrelse og to suppleanter

 10. valg af revisor og revisorsuppleant

 11. eventuelt

ad 8.1) Vedtægtsændring [gældende vedtægter kan ses på www.hestebedgaard.dk]
Det foreslås at ændre vedtægternes §9 med den her viste, fremhævede tekst:

§9. Tegningsret og fuldmagt

Foreningen tegnes af formanden.
[Nuværende ordlyd:] Alle hævninger fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand og kasserer.
Større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.
[Suppl. ordlyd:] Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser, og der påhviler således ikke foreningens medlemmer hæftelse for disse.