Vedtægter [gældende: 2023]

[Vedtægt v2, 12. februar 2023]

§1. Adresse

Foreningens navn er ’Hestebedgaard’, hjemmehørende i Holbæk kommune på slægtsgården Hestebedgaard. Foreningens adresse er Kattekærstrædet 10, 4305 Orø.

§2. Formål

Foreningens formål er at udøve museumsvirksomhed- og folkeoplysning i henseende til gårdens dagligdag og lokalsamfundet gennem tiderne samt at afholde kulturelle arrangementer.

§3. Beskrivelse af gården

Hestebedgaard er museum og kulturhus. Museets primære attraktion er mindestuerne (gårdens oprindelige stuehus) for Henrik og Olivia Larsen. Mindestuerne fremstår med indretning og inventar som ved overdragelse til foreningen i 2008. Øvrige bygninger med stalde, værksteder mv. repræsenterer gårdens daværende virke. Foreningen skal under vedligeholdelse af gården sikre, at gårdens autenticitet bevares.

§4. Medlemmer

Som medlem optages personer samt foreninger og institutioner, som ønsker at støtte foreningens formål. Medlemmer optages efter skriftig anmodning.

For medlemskab i foreningen betales et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent opkræves så vidt muligt elektronisk.


Et medlem opnår stemmeret ved generalforsamlingen, såfremt kontingent er indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemsforeninger og –institutioner har ret til deltagelse med én repræsentant pr. forening eller institution med taleret; men uden stemmeret.

Et medlem, der er i restance, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemskabet.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med en måneds varsel. Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse tidligere end årets udløb.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal meddeles skriftligt til medlemmet. Samtidig med eksklusionen, skal den ekskluderede gøres bekendt med, at eksklusionen behandles på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har adgang og taleret for at kunne anke sagen.

Medlemmer har ikke ret til nogen del af foreningens formue.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling foretages ved opslag på gården og foreningens hjemmeside. Endvidere tilsendes indkaldelse med tilhørende bilag direkte til medlemmerne (primært via e-mail, sekundært som postforsendelse). Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent og stemmetæller(e)
 3. godkendelse af dagsorden
 4. godkendelse af referat(er)
 5. bestyrelsens beretning
 6. forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 7. budget til vedtagelse, herunder fastsættelse af kontingentsatser
 8. indkomne forslag
 9. valg af bestyrelse og to suppleanter
 10. valg af revisor og revisorsuppleant
 11. eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet under ’indkomne forslag’, skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Afstemning kan kun foretages ved personligt fremmøde. Afstemning kan af ethvert stemmeberettiget medlem kræves skriftlig.

§6. Bestyrelse

Sammensætning
Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf seks vælges af generalforsamlingen og det sidste medlem udpeges af efterkommere efter Henrik og Olivia Larsen. Såfremt efterkommerne ikke kan eller ønsker at udpege et bestyrelsesmedlem fra familien, udpeges dette medlem på samme måde som de øvrige medlemmer.

Valgbare til posterne er alle aktive medlemmer fra det fyldte 18. år og med stemmeret til generalforsamlingen.

Valgperiode
Valgperioden er to år for bestyrelsesmedlemmer og ét år for første og anden suppleant samt revisor/revisorsuppleant. I første valgperiode vælges fire medlemmer for to år og tre medlemmer for et år.

Suppleant kan ved et bestyrelsesmedlems fravær indtræde med fuld stemmeret ved bestyrelsesmøde. Ved et bestyrelsesmedlems afgang tiltræder første suppleant (subsidiært anden suppleant).

Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest to uger efter afholdt generalforsamling eller et bestyrelsesmedlems afgang.

Bestyrelsen kan i forbindelse med konstituering ændre valgperioden for ét eller flere bestyrelsesmedlemmer med dét sigte at undgå, at formand og kasserer efterfølgende udgår af bestyrelsen samtidigt. Et bestyrelsesmedlems valgperiode kan uanset ny konstituering ikke overstige to år uden nyvalg.

Andet
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller dennes stedfortræder eller efter begæring af et flertal af bestyrelsen. Suppleanter tilsendes dagsorden samt referat af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen afholder mindst fire årlige møder og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan vælge en ekstern sekretær (uden stemmeret eller andre bestyrelsesmæssige beføjelser) til administrative opgaver (referater, udsendelser mv). Ekstern sekretær deltager i bestyrelsens møder mv.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg.

§7. Vedtægtsændringer

For vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling er for forslaget. I alle øvrige tilfælde, er almindelig stemmeflertal afgørende ved afstemninger.

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret begæring herom til formanden.

Indkaldelsen skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

§9. Tegningsret og fuldmagt

Foreningen tegnes af formanden.

Alle hævninger fra foreningens konti, skal have underskrift af både formand og kasserer.
Større økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen. Foreningen hæfter med sin formue for foreningens forpligtelser, og der påhviler således ikke foreningens medlemmer hæftelse for disse.

§10. Regnskab og medlemskartotek

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Foreningens regnskab skal føres efter god regnskabsmæssig skik.

Årsregnskabet skal fremsendes skriftligt og med revisorernes påtegning sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kontingentbetalingen skal registreres på en sådan måde, at registreringen samtidig kan fungere som medlemskartotek.

§11. Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan foretages ved generalforsamlingens beslutning, såfremt minimum 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede. Er der ikke 2/3 af medlemmerne tilstede, indkaldes til ny generalforsamling på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan træffes af et flertal af de fremmødte medlemmer.

Opløses foreningen, tilfalder dens aktiver én eller flere folkeoplysende foreninger på Orø eller sekundært i Holbæk Kommune. Tilgodesete foreninger skal primært have som formål at udøve kulturelle aktiviteter.

§12. Vedtagelse

Disse vedtægter vil til enhver tid være underlagt ”Lov om Folkeoplysning”.

Vedtaget på den (gen-)stiftende generalforsamling, den 23. januar 2022.
Revideret på generalforsamlingen 12. februar 2023: §9