Generalforsamling 2022

Søndag d. 23. januar 2022 kl. 14:00

1.a Valg af dirigent
Ref.: Ole Nielsen valgt.

1.b Valg af referent (temporær sekretær)
Ref.: Susanne Bram valgt.

1.c Valg af stemmetællere
Ref.: Ib Ballisager og Nina Vibe valgt.

1.d Generalforsamlingsbeslutning om at erklære mødet for lovligt indkaldt
Ref.: Mødet erklæret lovligt indkaldt.

2. Information
– status på ’2-foreningsproblemstillingen’ (: det forhold, at både ’Hestebedgårds Venner’ og ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’ er forbundet med gården)
Ref.: Henning Deurell henviser til den gennemgåede problemstilling som beskrevet i udsendt medlemsinfo.

– økonomi
Ref.: Cathrine Dolleris fremlagde (endnu ikke revideret) 2021 regnskab for ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’ udvisende 44 støttemedlemmer og et negativt resultat på kr. -15.916,-. Bankbeholdningen udgjorde kr. 35.830 ultimo 2021.

– medlemsforhold; herunder medlemsfordele og frivillige til gårdens virke
Ref.: Generalforsamlingen kunne konstatere 27 medlemmer i foreningen ’Hestebedgaard’ – alle indmeldt d. 23. januar 2022. Henning Deurell opfordrede til et aktivt medlemskab i foreningen, herunder stor frivilligindsats.

3. Foreningens vedtægter samt evt. navneændring
Vedhæftet dagsorden er forslag til nye vedtægter for foreningen. Vedtægtsforslaget tilgodeser de ’Hestebedgaard-relevante’ elementer, som findes i vedtægterne for såvel ’Hestebedgårds Venneforening’ som ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’) samt de standardbestemmelser, som findes i Holbæk Kommunes vejledende foreningsvedtægter. Dette sidste er for at forberede en godkendelse af Hestebedgårds Venneforening i henseende til folkeoplysningsloven (: en sådan godkendelse giver forskellige rettigheder, f.eks. gratis benyttelse af kommunens lokaler og mulighed for at søge kommunale tilskud til foreningens drift).
Vedr. navneændring: der er overvejelser om at ændre navn til ’Hestebedgaard’.
Ref.: Henning Deurell gennemgik det fremlagte forslag til nye vedtægter for foreningen. Vedtægt blev besluttet gældende med diverse rettelser og tilføjelser. Vedtægt offentliggøres snarest på foreningens hjemmeside. Der blev foreslået afholdelse af ekstraordinær generalforsamling inden for ca. to måneder med mulighed for at foretage yderligere tilpasning af vedtægterne.

4. Bestyrelsens beretning (Bestyrelsen for ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’ aflægger beretning for Hestebedgård 2021)
Ref.: Henning Deurell fremlagde bestyrelsens beretning. Beretning blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningen offentliggøres efterfølgende på foreningens hjemmeside.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Ref.: Her henvises til fremstillingen under pkt. ’2 Information’.

6. Forelæggelse af budget for det kommende år. (Her fremlægges budgetforslag udarbejdet af bestyrelsen for ’Den Selvejende Institution Hestebedgård’. Se bilag!)
Ref.: Det fremlagte budget for 2022 blev vedtaget og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen snarest skulle udarbejde revideret budget under hensyn til de p.t. stærkt stigende energiudgifter.

6a. Kontingent 2022
Der foreslås kr. 200,- som årligt kontingent for almindelige medlemmer (personligt medlemskab) og kr. 500,- som årligt kontingent for foreninger og institutioner).
Ref.: Beslutning: årskontingent for almindelige medlemmer er kr. 150,- og for foreninger og institutioner kr. 500,-. Det besluttedes at intensivere indsatsen for hvervning af nye medlemmer.

7. Behandling af indkomne forslag

7a. Nedsættelse af udviklingsgruppe (Henning Deurell)
Det foreslås at nedsætte en udviklingsgruppe med dét kommissorium at udarbejde en udviklings- og forretningsplan for Hestebedgaard. Arbejdsgruppen tænkes bestående af alle bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt 2-4 ’almindelige medlemmer’. Se bilag!
Ref.: bestyrelsen samt Ole Nielsen, Ole Petersen, Susanne Bram, Knud Noppenau og Kis Krogsbøll blev valgt.

8. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer heraf tre for en toårig valgperiode og tre for en etårig valgperiode
NB! Ét medlem udpeges (ud over de seks valgte) af efterkommere af ’Henrik og Olivia Larsens’ familie blandt efterkommere af samme.
Ref.: Henning Deurell, Cathrine Dolleris, Pia Harder, Lonnie Schmidt, Erling Vibe, Karsten Wagener og (familiemedlem:) Margit Christiansen blev valgt.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter; 1. og 2. suppleant
Ref.: ingen valgt. Valg udsættes til næstkommende (ekstraordinære) generalforsamling)

10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Ref.: Hanne Floor valgt som revisor; Ib Ballisager valgt som revisorsuppleant.

11. Etablering af foreningen som ’folkeoplysningslov-godkendt’
Der ønskes en beslutning, om foreningen skal søge godkendelse hos Holbæk Kommune.
Ref.: Det besluttedes at søge godkendelse som anført.

12. Eventuelt
Ref.: Ingen sager.